Hospitel 1 Result

ชื่อ-นามสกุล :
หมายเลขผู้ป่วย(HN) :
ผลการประเมิน :
คุณไม่มีอาการของโรควิตกกังวล
คุณไม่มีมีอาการโรคซึมเศร้า
บันทึกผลเรียบร้อยแล้ว