Community isolation Result

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ผลการประเมิน :
คุณไม่มีอาการของโรควิตกกังวล
คุณไม่มีมีอาการโรคซึมเศร้า
บันทึกผลเรียบร้อยแล้ว